Home

                         

§»gÀAUÀ ºÀgÁdÄ

£É®ªÀÄAUÀ® ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è£À 2015-16£Éà ¸Á°£À ¥Àæw ±ÀÄPÀæªÁgÀ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÁgÀzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ¸ÀÄAPÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¤tðAiÀÄzÀAvÉ  §»gÀAUÀªÁV ¢£ÁAPÀ-26-03-2015£Éà UÀÄgÀĪÁgÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÁ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è §»gÀAUÀªÁV ºÀgÁdÄ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. EZÉÑAiÀÄļÀîªÀgÀÄ ¸ÀPÁ®PÉÌ ºÁdgÁV ºÀgÁf£À°è F PɼÀPÀAqÀ µÀgÀvÀÄÛUÀ½UÉ M¼À¥ÀlÄÖ ¨sÁUÀªÀ»¹ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. 

"ಸಕಾಲ" ಇಂದು...ನಾಳೆ...ಇನ್ನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ ಸಮಯ(ದಿನ) ತಪ್ಪೋಲ್ಲ...


ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಕಾಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ...

 


About Nelamangala Town

 

 Nelamangala Town Municipal Council was established in the year 1944. It is situated on SH-4 & NH-48 on Bangalore - Pune road, about 27 Kms from Bangalore. Town has a population of 25,287 as per 2001 Census. TMC has 23 wards & equal no. of Councillors & 5 nominated Councillors. Town has an area of 14.10 Sq.ms.


Municipal Reforms (Computerisation) :

Citizens can register their complaints related to ULB in Public Grievance & Redressal Cell (PGR) via phone, internet & paper form. Helpline No. 080-27723627

Properties within Nelamangala TMC limits have been identified & details have been collected. Computerisation of records is under progress. Citizens can avail this facility to pay property tax shortly.

Birth & Death records are available online from the year 1990. Citizens can make use of this facility to register & obtain Birth & Death Certificates.


 

 

This Page is Maintained by T.D.LakshmiNarayana contact Number- 080-27722135


 

No. Of Visitors :
Last Updated   : 25/03/2015  Release History
Release 2.0.0, Powered By Karnataka Municipal Data Society & maintained by Nelamangala TMC
This website can best viewed with the resolution 1024 * 768 using Internet Explorer 7.0 or above.
Valid CSS!